hiva-network.com

کارگاه تخصصی شبکه - هیوا شبکه

معرفی دوره Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2016

Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2016

آن دسته از دانشجویانی که دوره های زیر را گذرانده اند برای اخذ مدرک MCSA 2016 نیاز به گذرانده سه دوره با کد آزمون 740-70 و 41-70 و 742-70 را ندارند و تنها با گذراندن دوره Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2016 با کد آزمون 743-70 میتوانند مدرک خود را به MCSA 2016 ارتقا دهند .

MCSA: Windows Server 2012

MCSA: Windows Server 2008

سرفصلهای دوره Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2016 شامل :

Module 1: Installing and configuring Windows Server 2016

Module 2: Overview of storage in Windows Server 2016

Module 3: Implementing Directory Services

Module 4: Implementing AD FS

Module 5: Implementing network services

Module 6: Implementing Hyper-V

Module 7: Configuring advanced networking features

Module 8: Implementing Software Defined Networking

Module 9: Implementing remote access

Module 10: Deploying and managing Windows Server and Hyper-V containers

Module 11: Implementing failover clustering

Module 12: Implementing failover clustering with Windows Server 2016 Hyper-V

فصل1

Module 1: Installing and configuring Windows Server 2016

در این فصل  نصب و اقدامات بعد از نصب ویندوز سرور 2016 را مورد بررسی قرار میدهد.

درس های فصل:

معرفی ویندوز سرور 2016
نصب ویندوز سرور 2016
پیکربندی ویندوز سرور 2016
آماده سازی برای ارتقا یا مهاجرت رول ها سرویس ها در ویندوز سرور 2016
مهاجرت رول ها و workload ها در ویندوز سرور 2016
مدل های server activation

موضوعات کارگاه عملی:

نصب و پیکربندی Nano server

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

توضیح در مورد ویندوز سرور 2016
نصب ویندوز سرور2016
پیکربندی ویندوز سرور 2016
آماده سازی برای ارتقا و انتقال در ویندوز سرور 2016
مهاجرت رول ها و workload  در ویندوز سرور 2016
تشریح windows server active model

فصل2

Module 2: Overview of storage in Windows Server 2016

در این فصل چگونگی پیکربندی storage  ها را در ویندوز سرور 2016  بررسی می کند.

درس های فصل:

مروری بر مبحث Storage در ویندوز سرور 2016
پیاده سازی Data deduplication
پیکربندی iSCSI storage
پیکربندی قابلیت  storage space  در ویندوز سرور 2016

موضوعات کارگاه عملی:

پیاده سازی و پشتیبانی از storage  در ویندوز سرور 2016
پیاده سازی و مدیریت راه حلهای پشرفته تری از storage

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

تشریح بحث storage  در ویندوز سرور 2016
پیاده سازی data deduplication
پیاده سازی iSCSI Storage
پیاده سازی قابلیت storage space  در ویندوز سرور 2016

فصل3

Module 3: Implementing Directory Services

 پیاده سازی قابلیت های directory service

درس های فصل:

راه اندازی Active directory domain controller
پیاده سازی service accounts
azure AD

موضوعات کارگاه عملی:

پیاده سازی و مدیریت AD DS

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

راه اندازی AD domain controller
راه اندازی service accounts
تشریح azure AD

فصل4

Module 4: Implementing AD FS

در این درس درباره راه اندازی AD FS بحث و بررسی می کند.

درس های فصل:

مروری بر AD FS
راه اندازی AD FS
پیاده سازی AD FS برای یک سازمان
پیاده سازی یک web application proxy
پیاده سازی SSOبا مایکروسافت online service

موضوعات کارگاه عملی:

پیاده سازی AD FS
پیاده سازی web application proxy

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

تشریح AD FS
راه اندازی AD FS
پیاده سازی AD FS برای single organization
پیاده سازی web application proxy
پیاده سازی SSO برای microsoft online service

فصل5

Module 5: Implementing network services

در این درس به مباحث پیشرفته ای از DHCP وIPAM میپردازد .

درس های فصل:

مروری بر قابلیت های شبکه
پیاده سازی IPAM
مدیریت فضای آدرس دهی IP ها با استفاده از IPAM

موضوعات کارگاه عملی:

پیاده سازی سرویسهای شبکه

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

پیکربندی DNS policies
پیکربندی DHCP failover
پیکربندی IPAM

فصل6

Module 6: Implementing Hyper-V

در این فصل به نصب و راه اندازی ماشین های مجازی و مدیریت آن در hyper-v پرداخته میشود.

درس های فصل:

پیکربندی hyper-v در ویندوز سرور 2016
پیکربندی hyper-v sotorage در ویندوز سرور 2016پیکربندی hyper-v networking در ویندوز سرور 2016
پیکربندی hyper-v  virtual machine

موضوعات کارگاه عملی:

پیاده سازی ماشین های مجازی با hyper-v

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

پیکربندی hyper-v در ویندوز سرور 2016
پیکربندی hyper-v storage
پیکربندی hyper-v networking
پیکربندی hyper-v virtual machine

فصل7

Module 7: Configuring advanced networking features

این فصل به چگونگی پیاده سازی ساختار پیشرفته شبکه میپردازد .

درس های فصل:

مروری بر قابلیت high- perforamance networking
مروری بر قابلیت پیشرفته hyper-v networking

موضوعات کارگاه عملی:

پیکربندی قابلیت پیشرفته hyper-v networking

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

مروری بر قابلیت high- perforamance networking
مروری بر قابلیت پیشرفته hyper-v networking

فصل8

Module 8: Implementing Software Defined Networking

در این فصل به تشریح چگونگی پیاده سازی software denied networking میپردازد.

درس های فصل:

مروری بر software denied networking 
پیاده سازی network virtualization
پیاده سازی network controller

موضوعات کارگاه عملی:

پیاده سازی network controller

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

تشریح بر software denied networking 
پیاده سازی network virtualization
پیاده سازی network controller

فصل9

Module 9: Implementing remote access

در این فصل به چگونگی پیاده سازی ارتباطات از راه دور کاربران با استفاده از قابلیت Direct access  میپردازد.

درس های فصل:

مروری بر remote access
پیاده سازی Direct access
پیاده سازی VPN

موضوعات کارگاه عملی:

پیاده سازی Direct access

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

تشریح راه حلهای remote access و تکنولوژی remote access

فصل10

Module 10: Deploying and managing Windows Server and Hyper-V containers

 در این فصل مروری بر container های ویندوز سرور 2016 خواهد داشت و علاوه بر آن در مورد راه اندازی ، نصب ، پیکربندی و مدیریت containter ها در ویندوز سرور 2016  را مورد بررسی قرار میدهد.

درس های فصل:

مروری بر container های ویندوز سرور 2016
راه اندازی windows server و hyper-v container
نصب و راه اندازی و مدیریت container ها به وسیله Docker

موضوعات کارگاه عملی:

نصب و راه اندازی و مدیریت container ها به وسیله Docker

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

تشریح هدف از server and hyper-v container
راه اندازی و مدیریت server and hyper-v container
نصب و پیکربندی و مدیریت server and hyper-v container

فصل11

Module 11: Implementing failover clustering

در این فصل به چگونگی پیاده سازی failover clustering برای تامین high availability برای سرویسهای شبکه و application ها پرداخته میشود.

درس های فصل:

مروری بر failover clustering
پیاده سازی failover clustering
پیکربندی highly available application and service بر روی failover cluster
پشتیبانی از failover cluster
پیاده سازی یک stretch  cluster

موضوعات کارگاه عملی:

پیاده سازی failover clustering

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

تشریح مفاهیم failover clustering
پیاده سازی failover clustering
پیکربندی highly available application and service بر روی failover cluster
پشتیبانی از failover cluster
پیاده سازی یک stretch  cluster

فصل12

Module 12: Implementing failover clustering with Windows Server 2016 Hyper-V

در این درس به چگونگی راه اندازی و مدیریت ماشین های مجازی hyper-v در failover clustering میپردازیم.

درس های فصل:

مروری بر ادغام سازی hyper-v server 2016 با failover clustering
پیاده سازی ماشین های مجازی hyper-v بر روی failover clustering
پیاده سازی انتقال windows server 2016 hyper-v machine بر روی failover clustering
پیاده سازی hyper-v replica

موضوعات کارگاه عملی:

پیاده سازی failover clustering با hyper-v ویندوز سرور 2016

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

مروری بر ادغام سازی hyper-v server 2016 با failover clustering
پیاده سازی ماشین های مجازی hyper-v بر روی failover clustering
پیاده سازی انتقال windows server 2016 hyper-v machine بر روی failover clustering
پیاده سازی hyper-v replica

آزمون 70743

 سرفصل ها و بودجه بندی آزمون Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2016 با کد آزمون 743-70 :

Install windows server in host and compute enviroment

Implement storage solution

Implment hyper-v solution

Implement windows containers

Implement high avail ability

Implement domain name system (DNS)

Implement IP address management (IPAM)

Implement network connectivity and remote access solution

Implement  an advanced network infrastructure

Install and configure active directory domain service (AD DS)

Implement identity federation and access solution

                                           twitter.com/hivanetwork                           https://www.instagram.com/Hiva.Network/       


دوره های جدید

 

تجهیزات شبکه

هر جای ایران که هستید...
ما پشتیبان و مشاور شما هستیم...

 

سامانه مشاوره و پشتیبانی

سازمان ها و ادارات ...

کارخانه ها و شرکت ها ...

 

تا راه اندازی و نگهداری از

سرویس های شبکه شما ...

با ما در تماس باشید ...

 

تلفن: 33241269-13

تلفن: 33260041-13

ایمیل: info@hiva-network.com

محصول ویژه برای شما

در جستجوی محصول آموزشی خاصی هستید اما هرچه جستجو می کنید آن را نمی یابید ؟

به ما بگویید...