hiva-network.com

کارگاه تخصصی شبکه - هیوا شبکه

معرفی دوره Implementing an Advanced Server Infrastructure

Implementing an Advanced Server Infrastructure

دومین دوره بعد از گذراندن MCSA 2012 برای اخذ MCSE 2012 server infrasructure گذراندن دوره ی Implementing an Advanced Server Infrastructure است . در این دوره هم مهارتهای مربوط به طراحی ، برنامه ریزی ، پیاده سازی سرویسهای زیرساختی شبکه تحت ویندوز سرور 2012 مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .

سرفصل های دوره  Implementing an Advanced Server Infrastructure شامل :

Module 1: Overview of Management in an Enterprise Data Center

Module 2: Planning and Implementing a Server Virtualization Strategy

Module 3: Planning and Implementing Networks and Storage for Virtualization

Module 4: Planning and Deploying Virtual Machines

Module 5: Planning and Implementing a Virtualization Administration Solution

Module 6: Planning and Implementing a Server Monitoring Strategy

Module 7: Planning and Implementing High Availability for File Services and Applications

Module 8: Planning and Implementing a High Availability Infrastructure Using Failover Clustering

Module 9: Planning and Implementing a Business Continuity Strategy

Module 10: Planning and Implementing an Public Key Infrastructure

Module 11: Planning and Implementing an Identity Federation Infrastructure

Module 12: Planning and Implementing Data Access for Users and Devices

Module 13: Planning and Implementing an Information Rights Management Infrastructure

فصل1

Module 1: Overview of Management in an Enterprise Data Center

در این فصل دانشجویان میتوانند دیتاسنتر های سازمانی را به راحتی تشریح کنند و چگونگی استفاده از system center2012 و مدیریت دیناسنتر سازمانی را می آموزند .

درس های فصل:

مروزی بر دیتا سنتر سازمانی
مروری برا اجزاء system center 2012

موضوعات کارگاه عملی:

شرایط پیاده سازی دیتا سنتر سازمانی

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

تشریح دیتا سنتر سازمانی
چگونگی کار با  system ceter 2012 و نحوه ی مدیریت آن

فصل2

Module 2: Planning and Implementing a Server Virtualization Strategy

در این فصل دانشجویان قادر خواهند بود استراتژی های مجازی سازی با استفاده از system center 2012 را برنامه ریزی  و پیاده سازی کنند.

درس های فصل:

طرح ریزی برای مباحث مجازی سازی و ماشین های مجازی
طرح ریزی برای پیاده سازی محیط مجازی سازی سرور

موضوعات کارگاه عملی:

طرح ریزی و پیاده سازی استراتژی های مجازی سازی سرور

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

برنامه ریزی برای مجازی سازی سرور بر اساس hyper-v 2012 و  system center 2012
پیاده سازی محیط مجازی سازی سرور بر اساس hyper-v 2012 و VMM

فصل3

Module 3: Planning and Implementing Networks and Storage for Virtualization

در این فصل دانشجویان قادر خواهند بود برنامه ریزی و پیاده سازی شبکه و منابع ذخیره سازی که برای ساختار مجازی سازی سرور نیاز است را انجام دهند.

درس های فصل:

برنامه ریزی و طرح ریزی ساختار منابع ذخیره سازی برای مجازی سازی
پیاده سازی ساختار ذخیره سازی برای مجازی سازی
برنامه ریزی و پیاده سازی ساختار شبکه برای مجازی سازی
طرح ریزی و پیاده سازی مجازی سازی شبکه

موضوعات کارگاه عملی:

برنامه ریزی و طرح ریزی برای منابع ذخیره سازی و شبکه مجازی

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

توضبح دادن گزینه های موجود ذخیره سازی برای بحث مجازی سازی
پیکربندی ISCSI storage در ویندوز سرور 2012و چگونگی مدیریت آن از VMM
برنامه ریزی و پیاده سازی برای زیرساخت شبکه  برای مجازی سازی سرور
برنامه ریزی و پیاده سازی زیر ساخت شبکه برای hyper-v و VMM

فصل4

Module 4: Planning and Deploying Virtual Machines

در این فصل دانشجویان قادر خواهند بود ماشین های مجازی را بر روی hyper - v ویندوز  راه اندازی کنند.

درس های فصل:

طرج ریزی برای پیکربندی ماشین های مجازی
آماده سازی راه اندازی ماشین های مجازی  با VMM
راه اندازی ماشینهای مجازی
طراحی و پیاده سازی انتقال اطلاعات hyper-v

موضوعات کارگاه عملی:

طرح ریزی و پیاده سازی راه اندازی ماشین های مجازی و مباحث مدیریتی آن

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

طرج ریزی برای پیکربندی ماشین های مجازی
آماده سازی راه اندازی ماشین های مجازی  با VMM
راه اندازی ماشینهای مجازی
طراحی و پیاده سازی انتقال اطلاعات hyper-v

فصل5

Module 5: Planning and Implementing a Virtualization Administration Solution

در این درس دانشجویان برنامه ریزی و پیاده سازی مدیریت مجازی سازی با استفاده از system center 2012 را آموزش میبینند .

درس های فصل:

طراحی و پیاده سازی اتوماسیون به وسیله system center 2012
طراحی و پیاده سازی مدیریت system center 2012
طراحی و پیاده سازی گزینه های self-service در system center 2012
طراحی و پیاده سازی بحث به روزی رسانی در ساختاری مجازی سازی سرور

موضوعات کارگاه عملی:

طراحی و پیاده سازی راه حل های مدیریتی برای مجازی سازی

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

طراحی و پیاده سازی اتوماسیون به وسیله system center 2012
طراحی و پیاده سازی مدیریت system center 2012
طراحی و پیاده سازی گزینه های self-service در system center 2012
طراحی و پیاده سازی بحث به روزی رسانی در ساختاری مجازی سازی سرور

فصل6

Module 6: Planning and Implementing a Server Monitoring Strategy

در این فصل دانشجویان توانایی طرح ریزی و پیاده سازی استراتژی های مربوط به مونیتورینگ با استفاده از ابزارهای ویندوز سرور 2012 و operation manager را کسب خواهند کرد.

درس های فصل:

برنامه ریزی برای مونیتوریگ ویندوز سرور 2012
مروری بر operation manager
طرح ریزی و پیکربندی اجزاء مونیتورینگ
پیکربندی integration با VMM

موضوعات کارگاه عملی:

پیاده سازی استراتژی های مونیتورینگ

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

طرح ریزی استراتژی های مونیتورینگ به وسیله ابزاری های ویندوز سرور 2012
تشریح اجزا operation manager و تشریح چگونگی عملکرد آن برای مونیتور کردن سرورهای فیزیکی و مجازی
طرح ریزی و پیکربندی مدیریت pack ها ، گزارش ها و اخطارها
طرح ریزی و پیکربندی هماهنگ سازی opration manager با VMM

فصل7

Module 7: Planning and Implementing High Availability for File Services and Applications

در این فصل دانشجویان توانایی برنامه ریزی و پیاده سازی ساختار application و file server را برای موضوع high availability را کسب خواهند کرد .

درس های فصل:

طرح ریزی و پیاده سازی فضای ذخیره سازی
طرح ریزی و پیاده سازی یک DFS
طرح ریزی و پیاده سازی NLB

موضوعات کارگاه عملی:

طراحی و پیاده سازی High availablity  برای فایل سرویس و application ها

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

طرح ریزی و پیاده سازی یک ساختار فضای ذخیره سازی همیشه در دسترس با استفاده از storage space
طراحی و پیاده سازی یک فایل سرویس همیشه در دسترس با استفاده از DFS
طرح ریزی و پیاده سازی برای همیشه در دسترس بودن appliction ها با استفاده از NLB

فصل8

Module 8: Planning and Implementing a High Availability Infrastructure Using Failover Clustering

در این فصل دانشجویان توانایی لازم برای طرح ریزی و پیاده سازی همیشه در دسترس بودن ساختار سرور با استفاده از failover cluster  را در ویندوز سرور 2012 کسب خواهند کرد .

درس های فصل:

طرح ریزی و برنامه ریزی برای پیاده سازی ساختار Failover clustering
پیاده سازی Failover clustering
طرح ریزی و پیاده سازی به روز رسانی ها برای failover clustering
در هم آمیختن بحث failover clustering با بحث مجازی سازی
طراحی یک multisite failover cluster

موضوعات کارگاه عملی:

طراحی و پیاده سازی یک ساختار همیشه در دسترس با استفاده از failover cluster

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

طراحی ساختار failover clustering
پیاده سازی failover cluster
طراحی و پیاده سازی به روز رسانی ها با استفاده از clsuter aware updating CAU
طراحی و پیاده سازی failover clustering برای ماشین های مجازی

فصل9

Module 9: Planning and Implementing a Business Continuity Strategy

در این فصل دانشجویان توانایی تداوم کسب و کار یا به عبارتی business continuty را در ویندوز سرور 2012 کسب خواهند کرد.

درس های فصل:

مروری بر طراحی business continuty
طراحی و پیاده سازی استراتژی های backup
طراحی و پیاده سازی استراتژی recovery
طراحی و پیاده سازی استراتژی های backup وrecovery برای ماشین های مجازی

موضوعات کارگاه عملی:

پیاده سازی استراتژی های بکاپ ماشین های مجازی با استفاده از DPM

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

تشریح نیازمندی های سطح بالا و استراتژی برای پیاده سازی business conyinuty
طرح ریزی استراتژی های بکاپ برای انواع رول های ویندوز سرور
طرح ریزی و پیاده سازی recovery برای سرورها و داده ها
طرح ریزی و پیاده سازی استراتژی های بکاپ و ریکاوری برای ماشین های مجازی

فصل10

Module 10: Planning and Implementing an Public Key Infrastructure

در این فصل دانشجویان توانایی طراحی و پیاده سازی راه اندازی PKI و راه حل های certificate management را کسب خواهد کرد .

درس های فصل:

طراحی و پیاده سازی certificate authority
طراحی و پیاده سازی certificate template
طراحی و پیاده سازی certificate distribution and revocation
طراحی و پیاده سازی key archival and recovery

موضوعات کارگاه عملی:

طراحی و پیاده سازی ساختار active directory certificate service

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

طراحی و پیاده سازی ساختار سلسله مراتبی CA در AD CS
طراحی و پیاده سازی یک استراتژی برای پیکربندی و پشتیبانی  از certificate template
طراحی و پیاده سازی یک استراتژی برای distributing and revoking certificare
طراحی و پیاده سازی private key و certificate recovery

فصل11

Module 11: Planning and Implementing an Identity Federation Infrastructure

در این فصل دانشجویان توانایی طراحی و پیاده سازی AD FS و claims aware application access را کسب خواهند کرد.

درس های فصل:

طراحی و پیاده سازی یک زیرساخت AD FS serverطراحی و پیاده سازی AD FS claims provider and relying parties
طراحی و پیاده سازی AD FS Claims And claim rules
طراحی و پیاده سازی web application proxy

موضوعات کارگاه عملی:

طراحی و پیاده سازی یک ساختار ADFS

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

طراحی و پیاده سازی یک زیرساخت AD FS serverطراحی و پیاده سازی AD FS claims provider and relying parties
طراحی و پیاده سازی AD FS Claims And claim rules
طراحی و پیاده سازی web application proxy

فصل12

Module 12: Planning and Implementing Data Access for Users and Devices

در این فصل دانشجویان توانایی طراحی و پیاده سازی Dynamic access control  ، workplace  join to work folder را کسب خواهند کرد

درس های فصل:

طراحی و پیاده سازی DAC
طراحی workplace join
طراحی work folder

موضوعات کارگاه عملی:

پیاده سازی DAC  و Access denied assistance

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

طراحی و پیاده سازی DAC
تشریح و پیاده سازی work place join
طراحی work place join
طراحی یک work folder deployment

فصل13

Module 13: Planning and Implementing an Information Rights Management Infrastructure

در این فصل دانشجویان توانایی  طراحی و پیاده سازی  AD RMS و همچنین مدیریت  AD RMS template و دسترسی های آن را کسب خواند کرد .و همچنین طراحی و پیاده سازی دسترسی های خارج از سازمان به AD RMS را هم آموزش میبینند

درس های فصل:

مروری بر AS RMS
طراحی و پیاده سازی AD RMS Cluster
طراحی و پیاده سازی AD RMS template  و Policy ها
طراحی و پیاده سازی دسترسی های خارج از سازمانی به AD RMS service
طراحی و پیاده سازی تلفیق AD RMS با DAC

موضوعات کارگاه عملی:

طراحی و پیاده سازی یک AD RMS infrastructure

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

تشریح AD RMS و سناریوهای تجاری با  RMS
طراحی و پیاده سازی و مدیریت AD RMS
طراحی و پیاده سازی AD RMS template  و policy ها
طراحی و پیاده سازی دسترسی های خارج از سازمانی به AD RMS
طراحی و پیاده سازی AD RMS و DAC

آزمون70414

بودجه بندی سوالات دوره ی Implementing an Advanced Server Infrastructure با کد آزمون 714-70  به صورت زیر است :

manage and maitain a server infrastructure (25-30%)

plan and implement a high availability enterprise infrastructure (25-30%)

plan and implement a server virtualization infrastructure (25-30%)

design and implement identiy access solution (20-25%)

                                                    twitter.com/hivanetwork                           https://www.instagram.com/Hiva.Network/       


دوره های جدید

 

تجهیزات شبکه

هر جای ایران که هستید...
ما پشتیبان و مشاور شما هستیم...

 

سامانه مشاوره و پشتیبانی

سازمان ها و ادارات ...

کارخانه ها و شرکت ها ...

 

تا راه اندازی و نگهداری از

سرویس های شبکه شما ...

با ما در تماس باشید ...

 

تلفن: 33241269-13

تلفن: 33260041-13

ایمیل: info@hiva-network.com

محصول ویژه برای شما

در جستجوی محصول آموزشی خاصی هستید اما هرچه جستجو می کنید آن را نمی یابید ؟

به ما بگویید...