hiva-network.com

کارگاه تخصصی شبکه - هیوا شبکه

معرفی دوره Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

 

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

سومین دوره از MCSA 2012  دوره ی Configuring Advanced Windows Server 2012 Services است که به پیکربندی ، مدیریت و پشتیبانی از سرویسهای دیگری از ویندوز سرور 2012 می پردازد .

سرفصل های دوره ی Configuring Advanced Windows Server 2012 Services شامل :

Module 1: Implementing Advanced Network Services

Module 2: Implementing Advanced File Services

"Module 3: Implementing Dynamic Access Control

Module 4: Implementing Distributed Active Directory Domain Services Deployments

Module 5: Implementing Active Directory Domain Services Sites and Replication

Module 6: Implementing AD CS

Module 7: Implementing Active Directory Rights Management Services

Module 8: Implementing and Administering AD FS

Module 9: Implementing Network Load Balancing

Module 10: Implementing Failover Clustering

Module 11: Implementing Failover Clustering with Hyper-V

Module 12: Implementing Business Continuity and Disaster Recovery

فصل1

Module 1: Implementing Advanced Network Services

در این ماژول کارآموزان خواهند توانست تا feature های پیشرفته DHCP، DNS و همینطور IP Address Management یا IPAM را پیکربندی کنند.

درس ها:

 • Configuring Advanced DHCP Features
 • Configuring Advanced DNS Settings
 • Implementing IPAM
 • Managing IP Address Spaces with IPAM

کارگاه: پیاده سازی سرویس های پیشرفته شبکه

در پایان این ماژول قادر خواهید بود:

1-       قابلیت های پیشرفته DHCP در ویندوز سرور 2012 را پیکربندی کنید.

2-      قابلیت های پیشرفته DNS در ویندوز سرور 2012 را پیکربندی کنید.

3-     پیاده سازی IP Address Management در ویندوز سرور 2012

فصل2

Module 2: Implementing Advanced File Services

در پایان این ماژول کارآموزان خواهند توانست File Service را متناسب با نیازهای پیشرفته سازمانی پیکربندی کنند.

درس ها:

 • Configuring iSCSI Storage
 • Configuring BranchCache
 • Optimizing Storage Usage

کارگاه: پیاده سازی سرویس های پیشرفته File Service

کارگاه: پیاده سازی BranchCache

در پایان این ماژول قادر خواهید بود:

1-       یادبگیرید که چگونه iSCSI را پیکربندی و مدیریت کنید.

2-      با استفاده از ویندوز سرور 2012 یک BranchCache را پیاده سازی کنید.

3-     Feature هایی از ویندوز سرور 2012 را پیاده سازی کنید که باعث بهره بری بالاتر Storage ها می شود.

فصل3

Module 3: Implementing Dynamic Access Control

در این ماژول کارآموزان خواهند توانست Dynamic Access Control (DAC) را پیکربندی کنند تا بتوانند دسترسی به منابع Share شده را مدیریت کنند و بر آن نظارت داشته باشند.

درس ها:

 • Overview of DAC
 • Implementing DAC Components
 • Implementing DAC for Access Control
 • Implementing Access Denied Assistance
 • Implementing and Managing Work Folders

کارگاه: پیاده سازی Secure Data Access

در پایان این ماژول قادر خواهید بود:

1-       DAC را توصیف کنید.

2-      کامپوننت های DAC را پیاده سازی و پیکربندی کنید.

3-     DAC را بر روی سرور پیاده سازی کنید.

4-      access-denied assistance را توصیف و پیاده سازی کنید.

5-      تلفیقی از Work Folders و DAC را پیاده سازی کنید.

فصل4

Module 4: Implementing Distributed Active Directory Domain Services Deployments

در این ماژول کارآموزان خواهند توانست طراحی و پیاده سازی Multiple Domain and Forest را با استفاده از سرویس Active Directory Domain Services (AD DS) انجام دهند.

درس ها:

 • Overview of Distributed AD DS Deployments
 • Deploying a Distributed AD DS Environment
 • Configuring AD DS Trusts

کارگاه: پیاده سازی Distributed AD DS Deployments

در پایان این ماژول قادر خواهید بود:

1-       کامپوننت های مربوط به پیاده سازی های خیلی پیچیده AD DS را توصیف کنید.

2-      یک پیاده سازی پیچیده از AD DS را اجرا کنید.

3-     AD DS Trust را پیکربندی کنید.

فصل5

Module 5: Implementing Active Directory Domain Services Sites and Replication

در این ماژول کارآموزان خواهند توانست حالتی از AD DS را پیاده سازی کنند که شامل چندین Location می شود.

درس ها:

 • AD DS Replication Overview
 • Configuring AD DS Sites
 • Configuring and Monitoring AD DS Replication

کارگاه: پیاده سازی AD DS sites and Replication

در پایان این ماژول قادر خواهید بود:

1-       توصیف کنید که Replication در AD DS در ویندوز سرور 2012 چگونه کار می کند؟

2-      Site ها در AD DS را طوری پیکربندی کنید تا ترافیک شبکه AD DS را بهینه کنید.

3-     Replication در AD DS را پیکربندی و مانیتور کنید.

فصل6

Module 6: Implementing AD CS

در این در ماژول کارآموزان خواهند توانست Active Directory Certificate Services (AD CS) را پیاه سازی کنند.

درس ها:

 • Using Certificates in a Business Environment
 • PKI Overview
 • Deploying CAs
 • Deploying and Managing Certificate Templates
 • Implementing Certificate Distribution and Revocation
 • Managing Certificate Recovery

کارگاه: Deploy و پیکربندی سلسله مراتب CA

کارگاه: Deploy و مدیریت Certificate ها

در پایان این ماژول قادر خواهید بود:

1-       از Certificate ها در محیط های کسب و کار استفاده کنید و آن ها رو توصیف کنید.

2-      مفاهیم و کامپوننت های Public Key Infrastructure (PKI) را توصیف کنید و امکان پیاده سازی یک certification authority infrastructure را نیز توصیف کنید.

3-     یک AD CS certification authority infrastructure را طراحی و پیاده سازی کنید.

4-      توسعهcertificate template با استفاده از AD CS certification authority را طراحی و پیاده سازی کنید.

5-      پخش و توزیع Certificate ها (distribution) و لغو و باطل سازی آن را (revocation) طراحی و پیاده سازی کنید

6-      key archival and recovery را پیکربندی و مدیریت کنید.

فصل7

Module 7: Implementing Active Directory Rights Management Services

در این ماژول کارآموزان خواهند توانست یک AD RMS deployment را پیاده سازی کنند.

درس ها:

 • AD RMS Overview
 • Deploying and Managing an AD RMS Infrastructure
 • Configuring AD RMS Content Protection
 • Configuring External Access to AD RMS

کارگاه: پیاده سازی AD RMS

در پایان این ماژول قادر خواهید بود:

1-       توصیف کنید که AD RMS چیست؟ و چطور می تواند برای achieve کردن content protection استفاده شود.

2-      یک AD RMS infrastructure را توسعه دهید و آن را مدیریت کنید.

3-     content protection را با استفاده از AD RMS پیکربندی کنید.

4-      اماکن دسترسی به کاربران بیرون از سازمان را به Content های محافظت شده توسط AD RMS بدهید.

فصل8

Module 8: Implementing and Administering AD FS

در این ماژول کارآموزان خواهند توانست Active Directory Federation Services (AD FS) را پیاده سازی کنند.

درس ها:

 • Overview of AD FS
 • Deploying AD FS
 • Implementing AD FS for a Single Organization
 • Deploying AD FS in a Business-to-Business Federation Scenario
 • Extending AD FS to External Clients

کارگاه: پیاده سازی

کارگاه: پیاده سازی AD FS برای کاربران و شرکای خارجی

در پایان این ماژول قادر خواهید بود:

1-       سناریوهای مربوط به ماهیت federation کسب و کار را توصیف کنید و این که چگونه AD FS می تواند برای آدرس دهی آن سناریوها استفاه شود.

2-      پیش نیاز های AD FS را پیکربندی کنید و سرویس های AD FS را پیاده سازی کنید.

3-     برای فعال سازی SSO در یک سازمان تنها و مستقل، AD FS را پیاده سازی کنید.

4-      برای فعال سازی SSO بین سازمان های هم پیمان، AD FS را پیاده سازی کنید.

5-      Web Application Proxy را پیاده سازی کنید و WorkPlace Join integration with AD FS را توصیف کنید.

فصل9

Module 9: Implementing Network Load Balancing

در این ماژول کارآموزان یاد می گیرند که چطور برای Application های تحت وب، High Availability و Load Balancing را با کمک NLB یا Network Load Balancing فراهم کنند.

درس ها:

 • Overview of NLB
 • Configuring an NLB Cluster
 • Planning an NLB Implementation

کارگاه: پیاده سازی NLB

در پایان این ماژول قادر خواهید بود:

1-       توصیف کنید که NLB چگونه کار می کند.

2-      NLB Cluster را پیکربندی کنید.

فصل10

Module 10: Implementing Failover Clustering

در این ماژول کارآموزان یاد می گیرند چگونه high availability را برای سرویس و Application های تحت شبکه با پیاده سازی Failover Clustering فراهم کنند.

درس ها:

 • Overview of Failover Clustering
 • Implementing a Failover Cluster
 • Configuring Highly Available Applications and Services on a Failover Cluster
 • Maintaining a Failover Cluster
 • Implementing a Multi-Site Failover Cluster

کارگاه: پیاده سازی Failover Clustering

در پایان این ماژول قادر خواهید بود:

1-       Feature های Failover Clustering را در ویندوز سرور 2012توضیح دهید.

2-      چگونگی پیاده سازی failover cluster را توصیف کنید

3-     توضیح دهید چگونه می توان Application ها و سرویس های High available را در یک failover cluster پیکربندی کرد.

4-      توضیح دهید چگونه می توان یک failover cluster را نگهداری کرد و چگونه از Feature های جدید maintenance و نگهداری استفاده کرد.

5-      چگونگی پیاده سازی multi-site failover cluster را توصیف کنید.

فصل11

Module 11: Implementing Failover Clustering with Hyper-V

در این ماژول کارآموزان یاد می گیرند تا virtual machine های در Hyper-V را در یک failover cluster توسعه دهند و آن ها را مدیریت کنند.

درس ها:

 • Overview of Integrating Hyper-V with Failover Clustering
 • Implementing Hyper-V Virtual Machines on Failover Clusters
 • Implementing Hyper-V Virtual Machine Movement

کارگاه: پیاده سازی Failover Clustering با Hyper-V

در پایان این ماژول قادر خواهید بود:

1-       گزینه making virtual machines highly available را توضیح دهید.

2-      چگونگی پیاده سازی ماشین های مجازی در Failover Cluster ای که بر روی یک Host قرار دارند را شرح دهید.

3-     گزینه moving a virtual machine or its storage را توضیح دهید.

4-      نگرش جامع و سطح بالای Microsoft System Center 2012 و Virtual Machine Manager (VMM) 2012 توضیح دهید.

فصل12

Module 12: Implementing Business Continuity and Disaster Recovery

در این ماژول کارآموزان بر اساس الزامات کسب و کار و همچنین الزامات فنی، راه کار backup and disaster recovery را پیاده سازی کنند.

درس ها:

 • Data Protection Overview
 • Implementing Windows Server Backup
 • Implementing Server and Data Recovery

کارگاه: پیاده سازی Windows Server Backup and Restore

در پایان این ماژول قادر خواهید بود:

1-       نکات و موارد مهمی را که در هنگام پیاده سازی disaster recovery solution باید به آن ها توجه کرد، توصیف کنید.

2-      راه کار Backup را برای ویندوز سرور 2012 طراحی و پیاده سازی کنید.

3-     server and data recovery را طراحی و پیاه سازی کنید.

آزمون دوره کد 412-70

بودجه بندی سوالات دوره ی Configuring Advanced Windows Server 2012 Services با کد آزمون 410-70  به صورت زیر است :

Configure and manage high availability (15-20%)

Configure file and storage solutions (15-20%)

implement business continuty and disaster recovery (15-20%)

Configure Network services (15-20%)

Configure the Active directory infrastrucure (15-20%)

Configure Identity and access solution (15-20%)

                                               twitter.com/hivanetwork                           Hiva.Network       

دوره های جدید

 

تجهیزات شبکه

هر جای ایران که هستید...
ما پشتیبان و مشاور شما هستیم...

 

سامانه مشاوره و پشتیبانی

سازمان ها و ادارات ...

کارخانه ها و شرکت ها ...

 

تا راه اندازی و نگهداری از

سرویس های شبکه شما ...

با ما در تماس باشید ...

 

تلفن: 33241269-13

تلفن: 33260041-13

ایمیل: info@hiva-network.com

محصول ویژه برای شما

در جستجوی محصول آموزشی خاصی هستید اما هرچه جستجو می کنید آن را نمی یابید ؟

به ما بگویید...